Politica de Confidentialitate

Cunoscând dispoziţiile articolului 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că folosesc o singură sursă de finanţare pentru acoperirea uneia și aceleiași cheltuieli.


Am luat la cunoștință, că datele cu caracter personal cuprinse în acest formular sunt prelucrate conform legiilor în vigoare şi sunt tratate confidențial potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Conform prevederilor europene menţionate mai sus aveţi urmatoarele drepturi: dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor prelucrate, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care vă aflaţi, dreptul la portabilitatea datelor, care vă permite să primiţi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ati furnizat într-un format structurat. Datele personale vor fi prelucrate numai scopul implementării programului de grant Erasmus+. Datele cu caracter personal pot fi transferate pe baza principiului „nevoii de a cunoaște” către terții implicați în evaluarea cererilor sau în procedura de gestionare a granturilor, fără a aduce atingere transferului către organismele responsabile având sarcini de monitorizare și inspecție, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, sau către organismele mandatate să efectueze evaluări ale programului sau ale oricăreia dintre acțiunile din cadrul programului. În special, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, datele cu caracter personal pot fi transferate serviciilor interne de audit, Curții de Conturi Europene, Grupului pentru nereguli financiare sau Oficiului European de Luptă Antifraudă, precum și între ordonatorii de credite ai Comisiei și agențiile executive.


USAMV Cluj-Napoca se angajează să protejeze confidenţialitate datelor dvs. cu caracter personal. Dacă aveţi nelămuriri sau comentarii asupra modului în care administrăm datele dumeavoastră cu caracter personal, vă rugăm, să contactaţi responsabilul cu protecţia datelor, la adresa: mircea.grigoras@usamvcluj.ro


Vă rugăm, să consultaţi site-ul: www.usamvcluj.ro